הפרטת הפיקוח על המערכת התכנונית: הליך רישוי בנייה

,fbui uxchcv

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
לפי החוק, בקשות להיתרי בנייה נבחנות על ידי אחד משני הגופים הציבוריים האלה: רשות הרישוי (כאשר הבקשות אינן כוללות הקלה או שימוש חורג) או ועדת המשנה של הוועדה המקומית (כאשר הבקשות כוללות הקלה או שימוש חורג). התיקון שהוצע לחוק התכנון והבנייה, שהופיע כבר בחוק ההסדרים 2009–2010, ביקש לשנות מצב זה ולפצל את הליך הרישוי, כך שהיבטים מסוימים ייבדקו ויאושרו על ידי רשות הרישוי הציבורית, ואילו נושאים אחרים ייבחנו ויאושרו על ידי מכון בקרה פרטי. בשנת 2010 הוגשה על ידי הממשלה הצעת חוק התכנון והבנייה, התש”ע–2010, שנועדה להחליף את חוק התכנון והבנייה, שהיה קיים עד אז, בחוק חדש לגמרי, אך הליכי החקיקה של הצעת החוק לא הסתיימו, בין השאר בעקבות התנגדות ציבורית והתפזרות הכנסת לקראת בחירות, והצעת החוק לא הבשילה לכדי חוק.

במקום הצעת הרפורמה המקיפה הציע שר הפנים דאז גדעון סער לבצע רפורמה בחוק התכנון והבנייה בשלבים ולא בבת אחת. בשלב הראשון מוצעת רפורמה מהותית בשני תחומים מרכזיים בחוק התכנון והבנייה שעיקרם בפרקי התכנון ובפרק הרישוי. הטיפול בפרקים נוספים בחוק, ובכללם בפרקים הכלליים, ייבחן וייעשה בזמן מאוחר יותר – כשלבים נוספים ברפורמה הנדרשת בחוק התכנון והבנייה.

במסגרת זו קידם משרד הפנים את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס׳ 101), התשע״ד-2014 (להלן – התיקון), הידוע גם כרפורמת הפרגולות – לפישוט תהליכי הרישוי בבנייה.  התיקון לחוק אושר על ידי מליאת הכנסת ביולי 2014. התיקון לחוק התכנון והבנייה מתמקד בשלושה יעדים מרכזיים: ביזור סמכויות לוועדות המקומיות, קיצור הזמן לאישור תוכניות וייעול ושיפור הליכי רישוי הבנייה.

בין השאר מסדיר התיקון את הקמתם של מכוני בקרה לבקרת תוכן הבנייה וביצוע הבנייה בטענת ייעול. מכוני הבקרה יוקמו כגוף עצמאי פרטי, בהתאם לכללים שנקבעו בתיקון, ויבצעו בקרה על התאמת הבקשה להיתר לתוכן הבנייה ועל ביצוע הבנייה. כן ירכז מכון הבקרה את הטיפול בבקשה להיתר מול הגורמים השונים שהוקנו להם הסמכויות הנדרשות לעניין הוצאת היתרים לפי כל חיקוק, וגורמים אלו יפעלו כגורמים מאשרים במכוני הבקרה עצמם.

עוד קודם לאישורו של התיקון במליאת הכנסת החל משרד הפנים בהפעלת קורסים להכשרת בקרי תוכן וביצוע.

העברת הפיקוח והבקרה על התאמת הבקשות להיתר בנייה למכוני בקרה פרטיים. 

רשות הרישוי ומשרד הפנים.     

באוקטובר 2016, דחה שר האוצר, משה כחלון בצו את מועד תחילת פעולתם של מכוני הבקרה, ליוני 2017 ולאחר מכן שוב לינואר 2018. ההחלטה על הדחייה הנוספת התקבלה לאחר שוועדת הפנים טרם אישרה את האגרות שיגבו המכונים, זאת אף שתקנות בעניין הונחו על שולחנה לפני כשנה. בנוסף, משרד המשפטים עדיין לא אישר את יתר התקנות שכרוכות בהפעלת המכונים. זאת, על אף שמינהל התכנון הכשיר כ־250 מהנדסים ואדריכלים לבקרים מוסמכים, והם רשומים בפנקס הבקרים. בנוסף, מכון ראשון כבר קיבל את אישור הרשות להסמכת מעבדות, ועוד שלושה מכונים צפויים לקבל אישור דומה. בנוסף, קיימת אי-הסכמה בין מינהל התכנון במשרד האוצר לבין רשות הכבאות וההצלה.

יתרונות

  1. בניית גופים מקצועיים שיבדקו את איכות הבקשה להיתר בנייה מבחינה הנדסית ויעקבו אחר ביצוע התוכנית.
  2. האצת הקצב של מתן היתרי בנייה בפרויקטים קטנים.

חסרונות

  1. לא ברור מה תהיה רמת הפיקוח על אותם המכונים.
  2. איבוד יכולות מקצועיות במינהל התכנון.

 טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top