הפרטת התכנון: ייעוץ לוגיסטי ליחידה למכשירי שיקום וניידות

בריאות

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות היא יחידת מטה המופקדת על הניהול המקצועי והתקציבי בתחום מכשירי השיקום והניידות. היחידה מופקדת על טיפול בבקשות של תושבים להשתתפות במימון מכשירי שיקום, ובכלל זה בדיקתן, החלטה לאשרן או לדחותן, רכישת המכשירים ואספקתם לתושבים. לצורך זה קובעת היחידה את מדיניות משרד הבריאות בתחום מכשירי השיקום והניידות, את אמות המידה, את הנהלים ואת ההנחיות המקצועיות לנותני השירות בלשכות הבריאות ולגורמים מקצועיים אחרים. היחידה מופקדת גם על פיקוח ובקרה על יישום הנהלים של המשרד בתחום ועל ניהול מלאי ומצאי של המכשירים.  משרד הבריאות החליט על רפורמה לוגיסטית וארגון-מחדש ביחידה, ולשם כך ביקש להיעזר בגורמים מחוץ למערכת הציבורית. באוגוסט 2013 פרסם המשרד מכרז למתן ייעוץ לוגיסטי ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.

מכרז לשכירת חברת ייעוץ שתקדם ותיישם מכרזים למכשירי שיקום, תשפר את תהליכי העבודה, תסייע בניהול המלאי, תשתתף בבקרה על ספקי השירות, תסייע בבקרה התקציבית וכן “משימות נוספות לפי הצורך” (סעיף 5.1 במכרז).
לפי תנאי המכרז, על החברה המייעצת להתחייב לאפשר לאחראי מטעם משרד הבריאות לבקר את פעולותיה ולפקח על ביצוע כלל השירותים (סעיף 23 במכרז).

בספטמבר 2013 המכרז בוטל בשל אי-התאמה בין תנאי המכרז להוראות החשב הכללי. באוקטובר 2013 פורסם מכרז חדש. נכון ליוני 2015 לא פורסם שם הזוכה באתר משרד הבריאות.

יתרונות

הסתייעות בכוח אדם חיצוני ובעל מומחיות יכולה לתת נקודת מבט רעננה על המתרחש ביחידה.

חסרונות

לפי מסמכי המכרז, תפקידי היועץ חופפים כמעט במלואם את תפקידי היחידה עצמה. מכאן שיועץ חיצוני יהיה מוסמך לקבוע הן את המדיניות בתחום רגיש מבחינה חברתית וכלכלית הן את המנגנון לפיקוח על המדיניות.

הסתייעות בגורם חיצוני לקביעת מדיניות ופיקוח בתחום מכשירי הניידות עשויה להיחשב העברה של סמכות לקביעת זכאות – מהלך שנחשב פסול מבחינה חוקית.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top