הפרטת התכנון: כתיבת מפרטים מקצועיים למתן שירותים

רווחה

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים אמון על מתן שירותי רווחה לכלל הציבור ולאוכלוסיות שונות כמוגדר בחוק, ועל פיקוח על מתן השירותים. בכלל התחומים שבהם עוסק משרד הרווחה טיפול בילדים ונוער במצבי סיכון, אלימות במשפחה, נכויות ופיגור שכלי, נפגעי סמים ואלכוהול, זקנים במצבי מצוקה ועוד. כדי למלא את תפקידיו המשרד מפעיל מסגרות לסוגים שונים של אוכלוסייה, ובכללן פנימייה, הוסטל, מעונות יום שיקומיים, מרכזי חירום לילדים; נותן שירותי אבחון, שמירה ואבטחה, הזנה, ניקיון, גינון, מחקר, ייעוץ, אחזקה, בנייה ועוד; רוכש טובין, ובכלל זה ביגוד, הנעלה, מצעים, ציוד מטבחים, ציוד כביסה וייבוש. המשרד מספק את השירותים לאוכלוסייה הרלוונטית באמצעות נותני שירותים שההתקשרות אתם נעשית בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ”ב–1992. המשרד מנהל כ־150 הליכים תחרותיים בשנה במגוון תחומים.

ביולי 2013 הוציא משרד הרווחה והשירותים החברתיים מכרז לשירותי ייעוץ, ליווי וכתיבה של מפרטים מקצועיים למתן שירותים ולרכישת טובין. השירות יכלול איש קשר שיהיה אחראי לריכוז כל מערך המכרזים מטעם המשרד וינהל מעקב אחר כל השלבים של תהליכי המכרזים, של כל אחד מהיועצים, ובקרה עליהם (סעיף 2.1.7 במכרז).

לצורך זה ייפגש נציג הגוף האמור עם הגורם המקצועי המבקש להוציא מכרז לשם לימוד, ניתוח ומיפוי של צורכי היחידה המקצועית; ינתח ויעריך את השוק או הענף שאליו תופנה הצעת המכרז, ובכלל זה ילקט מידע כלכלי בנוגע להיקפו ולמציעים הפוטנציאליים בו; ויכין את מסמכי המכרז וההסכם על כל נספחיהם בליווי יועץ משפטי ויועץ כלכלי מטעמו.

הגוף יהיה בעל ניסיון וידע בנושאים כגון ניתוח ומיפוי של צרכים ודרישות של יחידות המשרד, הכנת מכרזים וחוזים, ליקוט מידע עסקי ענפי, ניתוח כלכלי וטכנו-כלכלי, ניהול משא ומתן, ליווי תהליכי רכש והתקשרויות ועוד. המועמד נדרש לשלוט בתקנות חוק חובת המכרזים ובהנחיות החשב הכללי ומינהל הרכש הממשלתי הנוגעות לתחום עבודת ועדת המכרזים.

מכרז ומיקור חוץ.

לפי מסמכי המכרז, הגוף הזוכה יאפשר לבא-כוח המשרד או מי מטעמו לבקר בכל עת את פעולותיו, לפקח על ביצוע המכרז ועל הוראות ההסכמים שייחתמו בעקבותיו בכל הקשור למתן השירותים שהספק התחייב לתת. נציג המשרד, חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד וכל מי שהם ימנו יהיו רשאים לקיים בכל עת, בתקופת ההסכם ולאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הספק בכל הקשור למתן השירותים או בתמורה הכספית. ביקורת זו תכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הספק, ובכלל זה אלה השמורים במדיום מגנטי והעתקתם.

המכרז נסגר, אולם משרד הרווחה והשירותים החברתיים איננו מפרסם מידע בעניין הזוכים במכרזים או הספקים המפעילים את השירותים.

יתרונות

התמודדות עם לחצי העבודה ועם המחסור בכוח אדם באגפים המשפטיים שבמשרדי הממשלה.

חסרונות

  1. מכיוון שחלק ניכר מעבודת המשרד נעשית דרך רכישת שירותים, העברה כוללת של הסמכות לכתיבת מפרטים ומכרזים לכל עבודת המשרד משמעה העברה של שיקול דעת ניכר בנוגע למדיניות הרווחה והשירותים החברתיים בישראל.
  2. הזוכה במכרז יצטרך להשקיע זמן רב בלימוד עבודת המשרד, על אגפיו ומחלקותיו המגוונים. ידע זה מצוי כמובן ברשות עובדי המשרד עצמם.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top