ועדות הערר הרפואיות של הביטוח הלאומי

רווחה

 • רקע
 • דגם הפרטה
 • פיקוח
 • המצב הנוכחי
 • יתרונות וחסרונות
במוסד לביטוח לאומי (להלן: המוסד), כמו בכמה גופים ממשלתיים אחרים, פועלות ועדות רפואיות וכן ועדות ערר על ועדות אלה. הוועדות הרפואיות מסווגות לתחומים שונים: נכות כללית, נפגעי עבודה וכדומה, ובוחנות את זכאותו של אזרח לגמלה בענפי הביטוח השונים או להטבה אחרת מהמוסד, על פי עמידתו בקריטריונים רפואיים מוגדרים. ככלל, ניתן לערער על החלטות הוועדה לפני ועדות ערר המופעלות אף הן על ידי המוסד, למשל במקרים שבהם נשללת בקשה לקצבה או ששיעורה אינו גבוה מספיק לדעת התובע. על החלטותיהן של ועדות רפואיות בתחומים מסוימים רשאי גם המוסד לערער. חברי ועדות הערר כוללים מזכיר, שהוא עובד המוסד, וכן רופאים שאינם עובדי המוסד, שקיבלו מינוי של “פוסקים” משר הרווחה והשירותים החברתיים ושמשכורתם משולמת על ידי המוסד. רופא החבר בוועדה רפואית אינו יכול להיות חבר גם בוועדת הערר. על החלטות ועדת הערר ניתן לערער לפני בתי הדין האזוריים לעבודה, אך רק בשאלות משפטיות הנוגעות לפעילות הוועדה ולא על עצם קביעותיה הרפואיות.

לפי נתוני המוסד, מדי שנה מוגשים בממוצע כ־55 אלף עררים על הוועדות הרפואיות שלו. בממוצע, על אחת מכל חמש החלטות של ועדה רפואית מוגש ערעור. בבדיקת מבקר המדינה ב-2009 נמצא שבעקבות 56 אחוזים מהערעורים שונתה החלטת הוועדה הרפואית. בשנת 2013 הוגשו לבתי הדין האזוריים לעבודה כ-6,000 תביעות נגד החלטות ועדות הערר, וכ-55 אחוזים מההחלטות הוחזרו, בהוראת בית הדין, לדיון מחודש.

מרכז המידע והמחקר של הכנסת פרסם כי העלות הכוללת של שכר הרופאים בוועדות הרפואיות ובוועדות הערר הגיעה בשנת 2014 לכ-101 מיליון ש”ח, ואילו עלות שכרם של מזכירי הוועדה הסתכמה ב-12.6 מיליון ש”ח.

בשנים 2001–2007 דנו לא פחות מארבע ועדות ציבוריות שונות בשאלה אם ראוי שוועדות הערר יופעלו וימומנו על ידי הגוף שמפעיל את הוועדה הרפואית שעל החלטותיה מתקיים דיון בוועדת הערר, אך המלצותיהן היו סותרות (לפירוט ראו במסמך שפרסם מרכז המידע והמחקר של הכנסת בשנת 2011). משרד האוצר התנגד לאורך השנים להוצאת הוועדות מתחום האחריות של המוסד, משיקולי תקציב ויעילות. דוח מבקר המדינה משנת 2009 קבע שאף אחד מהגופים הנוגעים בדבר ‒ הוועדות הציבוריות, משרד האוצר והמוסד ‒ לא בדק את עלות הוצאתן של הוועדות מתחום האחריות של המוסד לביטוח לאומי. המלצת המבקר הייתה לפעול לחיזוק עצמאותן של ועדות הערר, ולשקול להוציאן מתחום האחריות של המוסד.

בדצמבר 2013 אף הוגשה הצעת חוק הרשות לוועדות ערר רפואיות, תשע”ד-2013 שמטרתה להקים רשות עצמאית שתתפעל את כלל ועדות הערר הרפואיות במדינה, אך היא לא קודמה. הצעת חוק דומה הוגשה גם בשנת 2009.

בספטמבר 2013 פרסם המוסד מכרז להקמת מרכז לניהול ולתפעול של ועדות ערר (בתחומי נכות כללית, נפגעי עבודה ובתיקי מס הכנסה) בצפון הארץ, לתקופה של שנתיים (על פי נתוני המוסד, כ־16 אלף מ-55 אלף העררים על הוועדות הרפואיות שמוגשים בממוצע מדי שנה, הם במחוז הצפון). על פי תנאי המכרז, רק גופים ציבוריים ‒ תאגיד בריאות מוכר, קופת חולים או בית חולים – היו רשאים להגיש את מועמדותם למכרז זה. בשל היעדר היענות – לטענת מנכ”ל המוסד, בשל חששם של הגופים מפני פגיעה בתדמיתם – פרסם המוסד ביוני 2014 מכרז מתוקן המאפשר לגופים הציבוריים להפעיל את הוועדות באמצעות קבלנים חיצוניים. שר הרווחה והשירותים החברתיים מאיר כהן הצהיר בדיון בכנסת כי המכרז אינו בגדר הפרטה שכן רק גופים ציבוריים יוכלו להשתתף בו. המכרז הוגדר כפיילוט שבסופו יוחלט אם להרחיבו לכל הארץ. עוד עולה מהמכרז כי נוסף על תשלום שיעביר המוסד לזוכה על כל תיק שיגיע לוועדת הערר, ונוסף על תשלום עבור שעות הדרכה לחברי ועדות, ישולם גם סכום קבוע של 160 אלף ש”ח בחודש לזכיין, בלי קשר למספר התיקים. המכרז עורר את התנגדותם של עובדי המוסד, בשל הפגיעה הצפויה במזכירי הוועדות.

מיקור-חוץ באמצעות מכרז לידי גופים ציבוריים שרשאים להפעיל את הוועדות באמצעות קבלני משנה פרטיים.

ככלל, אגף הוועדות הרפואיות במוסד מפקח על פעילות הוועדות הרפואיות וּועדות הערר. על פי תנאי המכרז, על הזכיין להגיש דוחות תקופתיים, וכמו כן, נציג המוסד יכול להיות נוכח בוועדות הרפואיות על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלא תיאום מראש עם הזכיין, לשמש משקיף בוועדה ולהציג את עמדת המוסד בפניה.

בספטמבר 2015 פורסם כי שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ הגיע להסכמה עם ועד העובדים בביטוח הלאומי שלפיה בתמורה להסרת התנגדותם להעברת תפעול ועדות הערר באופן ישיר לחברת מנפאואר קר – ובניגוד להחלטת השר הקודם מאיר כהן ‒ שכרם של מזכירי הוועדות לא ייפגע, אף שכמות העבודה שלהם צפויה לפחות. על פי ההערכה מדובר בעלות של כ-10,000 ₪ לשנה לכל אחד מחמישים מזכירי ועדות הערר באזור הצפון, שבו פועלת התכנית במתכונת ניסיונית למשך שנתיים, מינואר 2016.

תחקיר שפורסם במאי 2016 העלה חשש כי חברת מנפאואר קר לוחצת על הרופאים בוועדות הערר “לייעל” את הדיונים באופן שעשוי לפגוע בזכויות העוררים.

ביוני 2017 הביע שר הרווחה חיים כץ תמיכה בהצעת חוק פרטית של ח”כ מיקי רוזנטל שתבטל את חובת ההתייצבות בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי לצורך קביעת אחוזי נכות, ותעביר את האחריות לאבחון לרופא אישי של המבקש מטעם קופת חולים.

באוגוסט הודיע השר כץ כי תוקם מנהלת שתהיה אחראית על שבעה מרכזים של ועדות רפואיות ברחבי הארץ, שיהיו עצמאיים ולא נתונים לסמכות הביטוח הלאומי. במקביל, יפעלו מרכזים שיכינו את התובעים לקראת הגשת התביעה. הרפורמה המתוכננת אמורה להביא לקיצור משך זמן הטיפול ולשיפור הבקרה על איכות המענה.

יתרונות

 1. לא ראוי שגוף ישמש ערכאת ערעור על החלטותיו שלו שהן בעלות מעמד מעין שיפוטי. העברת התפקיד לגוף חיצוני חשובה מבחינת הנראות הציבורית והיא עשויה להגביר את אמון הציבור ביושרתן ובמקצועיותן של הוועדות.
 2. נטען כי ההפרטה תשפר את רמת השירות ותקצר את משכי ההמתנה בין הוועדות.

חסרונות

 1. גם אם ראוי שגוף חיצוני יפקח על החלטות ועדות הביטוח הלאומי, לא ראוי להפקיד תפקיד מעין שיפוטי של הפעלת סמכות ריבונית בידיו של גוף עסקי.
 2. מידע רפואי הוא מידע אישי רגיש, ולא ראוי לחייב אזרחים לחשוף אותו לפני גוף פרטי הפועל למטרת רווח.
 3. אף שבשנת 1994 נפסק (בג”ץ 2874/93) כי קיומו של קשר תעסוקתי בין מומחה לבין רשות ציבורית יש בו כדי לפסול אותו מן התפקיד, נקבע גם כי הוועדות הרפואיות הן גוף סטטוטורי עצמאי וכי אין אחיזה מספקת לקביעה שבמתכונתן הקיימת הן נגועות בניגוד עניינים.
 4. עלויות הוצאתן של הוועדות מתחום האחריות של המוסד לביטוח לאומי לא נבדקה.
 5. מיקור-חוץ לגופים מסחריים פרטיים הפועלים למטרות רווח טומן בחובו סכנה לטיב וליעילות של השירות לנזקקים לוועדות, כיוון ששיקולי הזכיין הם כלכליים ‒ רווחיות, צמצום עלויות, העסקת כוח אדם זול ‒ ולאו דווקא ענייניים, כלומר טובת המבוטחים וההגנה על זכויותיהם.
 6. למרות דיני המכרזים, בפועל קשה לרשויות להטיל סנקציות על הזכיין או להשתחרר מההתקשרות עמו גם כשתפקודו לקוי, בשל הקושי ליצור חלופה מהירה וזמינה למתן השירות, בעיקר בתחום הנוגע לדיני נפשות.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top