ייעוץ אסטרטגי למשרדי הממשלה

tihnun mediniyut-page-001

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
כחלק מתהליך הטמעה של תהליכי תכנון ובקרה בעבודת משרדי הממשלה גיבש בסוף שנת 2007 צוות בין-משרדי את מדריך התכנון הממשלתי לתכנון מדיניות הממשלה. בספטמבר 2008 הוחלט לשנות את תבנית ההגשה של הצעות החלטה המובאות לדיון בממשלה, כך שההצעות יכללו הגדרת מטרות ויעדים, מדדי התארגנות, מדדי תפוקה ותוצאה, מועדי דיווח ובקרה, ומידע על מחקר מלווה.

כדי לסייע למשרדי הממשלה להטמיע את תהליכי התכנון והבקרה פרסם אגף החשב הכללי במשרד האוצר מכרז למתן שירותי ייעוץ להטמעת תרבות ותהליכי עבודה של תכנון, בקרה ומדידה. הייעוץ נועד להקל על המשרדים בתקופת המעבר, עד שיכוננו בכל משרד ממשלתי אגפים ייעודיים לתכנון מדיניות. העסקת החברות לייעוץ אסטרטגי נועדה להיות מוגבלת בזמן.

במכרז זכו שמונה חברות ייעוץ: אמן, פארטו הנדסה, מרטנס הופמן, מטריקס, קו-פרויקט, לוטם אסטרטגיות, רותם אסטרטגיות ודלויט. בפירוט מודל ההתקשרות עם חברות הייעוץ נאמר במפורש כי ההתקשרות תהיה קצרת טווח, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים, ובסיומה תועבר האחריות לתכנון וליישום לרשות המשרדים.

   בתקציב 2012 הוקצבו 163.4 מיליוני ש”ח מתקציב המדינה לשירותי ייעוץ. המשרדים הממשלתיים אשר הוציאו מכרזים חדשים להתקשרויות עם חברות ייעוץ ב-2012 הם בין השאר משרד התמ”ת, משרד החוץ, אגף התקציבים במשרד האוצר, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, ומשרד ראש הממשלה שפרסם מכרז לסיוע בכתיבת תוכנית אסטרטגית לפיתוח ערכי המורשת הלאומית.

המכרז לסיוע בכתיבת תוכנית אסטרטגית לפיתוח ערכי המורשת הישראלית התפרסם בעקבות החלטת ממשלה מפברואר 2010 בעניין העצמת תשתיות מורשת לאומית (“תוכנית מורשת”). ההחלטה קבעה מתווה פעולה לשיקום, לשימור ולהעצמה של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, המבטאים את המורשת הלאומית של עם ישראל, בהשקעה ממשלתית. מדובר בתוכנית רב-שנתית המתפרשת על פני שש שנים, וכוללת פרויקטים שונים בתקציב ממשלתי המוערך ב-399 מיליון ש”ח (וכספים נוספים שאינם ממשלתיים). התוכנית מותגה תחת השם “ציוני דרך” ובראשה עומד מנהל מטעם משרד ראש הממשלה, שפועל בהתאם להנחיות ועדת השרים לענייני העצמת תשתיות מורשת לאומית, ובהתאם להנחיות ועדת היגוי בין-משרדית לבחירת פרויקטים וביצועם וליישום התוכנית. כדי לסייע לוועדת ההיגוי לבחור את הנכסים שייכללו בתוכנית ולגבש תוכנית עבודה, הוחלט במשרד ראש הממשלה לפנות לקבלת ייעוץ חיצוני. לא נמצא תיעוד לזוכה במכרז.

 

התקשרות מוגבלת בזמן (עד שלוש שנים) עם חברות ייעוץ אסטרטגיות.

הפיקוח ייעשה על ידי משרדי הממשלה השונים המקבלים את השירות.

משרדי הממשלה ממשיכים להישען על ייעוץ וליווי אסטרטגי של חברות פרטיות. כך לדוגמה, בינואר 2014 פרסם המדען הראשי במשרד הכלכלה מכרז לשירותי ייעוץ אסטרטגיים כדי לסייע בהגדרת כיווני העבודה של המשרד. ב-10 ביוני 2014 פרסם משרד האוצר מכרז חדש ועדכני למתן שירותי ייעוץ להטמעת תרבות ותהליכי עבודה של תכנון, בקרה ומדידה, בדומה למכרז שפורסם ב-2008. באופן זה ניתן לראות כי נוצרה התקשרות ארוכת טווח עם חברות ייעוץ אסטרטגי.

באפריל 2015 נחשף, בעקבות בקשה של התנועה לחופש המידע, כי משרד האוצר ממשיך להשען על חברות ייעוץ חיצוניות שיספקו לו נתונים אודות הפעילות במשק. כך, למשל, אגף הכלכלן הראשי במשרד התקשר בסכום של 300 אלף שקל עם חברת נילסן, על מנת לקבל נתונים ל”בחינה וניתוח של יוקר המחיה בישראל”;  אגף התקציבים הוציא כמעט 2 מיליון שקל לחברת ייעוץ חיצונית שמלווה את תהליך פינוי בסיסי צה”ל ממרכז הארץ ועוד 600 אלף שקל לחברת ייעוץ חיצוני שתבחן את עלויות הרשתות הקמעונאיות בשיווק מוצרים שבפיקוח מחירים לצורך שיפור מנגנון הפיקוח ועוד 3.4 מיליון שקל לחברת ייעוץ חיצוני שתלווה את פרויקט פינוי מתקני תעש ממרכז הארץ. בנוסף לכל אלה, אגף התקציבים יצא במכרז כללי למספר חברות ייעוץ חיצוניות, בהיקף של 2.5 מיליון שקל, שיסייעו ב”ניתוח שווקים בארץ ובעולם על מנת לגבש תשתית נתונים וידע לגיבוש רפורמות”.

בנובמבר 2016 פורסם כי בשנת 2015 הממשלה אישרה תשלום 169 מיליון ש”ח עבור התקשרויות לצרכי ייעוץ אסטרטגי, תכנון מדיניות וייעוץ אחר. סכום זה אינו כולל לפחות כ-50 מיליון ש”ח נוספים ששילמה הממשלה בגין התקשרות עם חברת מקינזי.

יתרונות
מתן סיוע מקצועי למשרדי ממשלה בהטמעת מודל עבודה חדש מאפשר להם זמן לימוד והתארגנות.

חסרונות

  1. יצירת תלות בגופים פרטיים, באופן שאינו מאפשר תחילת עבודה עצמאית בזמן שנקבע.
  2. קושי ביצירת ידע ארגוני חדש בתחום התכנון ארוך הטווח.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top