מעונות הפנימייה הממשלתיים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

רווחה

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית נותן כיום שירות לכ-34,000 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות מגוּונות: מעונות, הוסטלים, דיור בקהילה ושירותים תומכים בבית. כ-7,200 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מטופלים ב-63 מעונות, מהם תשעה מעונות ממשלתיים, 14 מעונות ציבוריים (הפועלים ללא כוונת רווח) וארבעים מעונות פרטיים (המנוהלים על ידי גופים עסקיים).

תקציב האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית לשנת 2014 היה כ-1.9 מיליארד ש”ח, שמתוכו 1.25 מיליארד ש”ח היו מיועדים לטיפול חוץ-ביתי במעונות הציבוריים והפרטיים, ו-320 מיליון ש”ח היו מיועדים למעונות הממשלתיים.

באוגוסט 2006 התקבלה החלטת ממשלה, שלפיה משרד הרווחה ומשרד האוצר יבחרו במכרז גופים חוץ-ממשלתיים להפעלת המעונות הממשלתיים. החלטה דומה התקבלה גם ב-2004. בהמשך, בהחלטת ממשלה מאוגוסט 2007 (להלן החלטת 2007), נקבע שבשלב מקדמי יועברו שני מעונות ממשלתיים להפעלה על ידי מפעיל ציבורי חוץ-ממשלתי שאינו פועל למטרות רווח. בסופו של דבר סיכל שר הרווחה דאז, יצחק הרצוג, את המהלך, בין השאר בשל התנגדות הורי החוסים. דוח מבקר המדינה לשנת 2008 קבע כי לא נעשתה עבודת מטה ראויה לפני הגשת הצעות ההחלטה הממשלתיות: גורמים מקצועיים במשרד הרווחה לא שותפו בגיבושן, לא נעשה מחקר משווה בין המעונות כדי לבחון את אפשרויות הטיפול המועדפות, ולא נבחנו חלופות באשר לדרך הפעלת המעונות.

אף שמעונות ממשלתיים לא הועברו לגוף ציבורי או פרטי מאז שנת 1992 (מעון “הכפר השוודי” הועבר בשנת 1988 לידי גוף ציבורי ומעון “בני-ציון” הועבר בשנת 1992 לידי גוף פרטי), בפועל נמשכת מדיניות של “הפרטה במחדל”, קרי לחץ תקציבי על משרד הרווחה. כך, אין מוקמים מעונות ממשלתיים חדשים, כמעט אין נקלטים דיירים חדשים במעונות הקיימים, והרחבת מעונות הפנימייה מתבצעת אך ורק באמצעות גורמים לא-ממשלתיים (פרטיים או ציבוריים). זאת ועוד, בשנת 2007 נעצר גיוס עובדים חדשים למעונות הממשלתיים במשך כחצי שנה. בעקבות פסיקה של בית המשפט הגבוה לצדק נוספו כעשרים עובדים במעונות הממשלתיים, אך כיום חלק מן התקנים אינם מאוישים. לפי החלטת 2007, העברת המעונות תלוּוה במחקר שיבחן את רמת השירות במעונות. מחקר זה שנערך על ידי מכון ברוקדייל, ופורסם רק בשנת 2012, קבע כי איכות השירות  במעונות הפרטיים טובה יותר, אם כי לא באופן משמעותי, בעוד שהעלות בהם נמוכה יותר, בעיקר בשל עלויות כוח-אדם. מנגד, מחקר אחר הציג עדויות לעדיפותן של המסגרות הציבוריות.

הזוכים במכרז להפעלת מעון פנימייה נדרשים לקחת על עצמם את כל ההשקעה בהון הפיזי, ובסיס התגמול שלהם הוא מספר החוסים במעון. אך השליטה על מספר החוסים, ולפיכך גם על היקף ההכנסות של המעונות, נתונה בידי משרד הרווחה. התקציב המועבר מהאגף למעונות הלא-ממשלתיים נקבע על פי מודל קבוע שמשוקללים בו מרכיבי שכר ותשלומים נוספים לכל אחד מהמעונות. במודל זה מרכיב כוח האדם הוא כ-60% מהתעריף, וההבדלים בתעריף בין מעון למעון נובעים מפרופיל אוכלוסיית הדיירים – ככל שהקשיים מהם סובלים החוסים חמורים יותר, כך התעריף גבוה יותר.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מבקר המדינה ציין במספר דוחות (דוח 55ב לשנת 2004, בעמ’ 721; דוח 57ב לשנת 2006, בעמ’ 639; ובעיקר דוח 59ב לשנת 2008, בעמ’ 941) שהיקף הפיקוח של משרד הרווחה על מעונות הפנימייה המופרטים על ידי משרד הרווחה אינו מספק. בשנים האחרונות, בעקבות המלצות ועדה בראשות מנכ”ל משרד הרווחה הורחבו מספר תקני הפיקוח.

ההחלטה על הפרטת המעונות הממשלתיים לא התממשה בסופו של דבר. עם זאת, בפועל, כפי שעולה ממחקרו של ד”ר רונן מנדלקרן, מתרחש, בעידודו הפעיל של אגף התקציבים, תהליך של “הפרטה שקטה”, או “הפרטה במחדל”, במסגרתו מצומצם חלקם של המעונות הממשלתיים באספקת השירות, על אף התנגדות הורי החוסים והעובדים במעונות. כך, החלק של המעונות הפרטיים מסך כל תקציב האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית גדל מ־45% ב־1992 ל־67% בשנת 2000 ול־78% ב־2012.

יתרונות

1. לפי עמדת הממשלה ובהסכמת משרד האוצר ומשרד הרווחה, הפרטת המעונות תגביר את הגמישות הניהולית, תשפר את השירות ותביא לחיסכון בעלויות.
2. מהלך זה עולה בקנה אחד עם מדיניות משרד הרווחה, שלפיה תפקיד המשרד לקבוע מדיניות ואמות מידה לשירות ולפקח על מימושן, ואילו הגופים החוץ-ממשלתיים אחראים לביצוע המדיניות לפי אמות המידה האלה.

חסרונות

1. יש חשש שאין בכוחו של משרד הרווחה לפעול באופן אפקטיבי מול מנהלי המוסדות הפרטיים ולאכוף את המדיניות ואת אמות המידה שקבע.
2. יכולת הפיקוח עלולה להיפגע בשל אובדן מתמשך של הידע המקצועי במשרד.
3. חששות אלה מקבלים משנה תוקף לנוכח מיעוט אמות המידה הקיימות במשרד הרווחה והעדר הנכונות להטיל סנקציות על מעונות שאינם עומדים בהן. מחקרים שונים קושרים את רמת השירות לאיכות העובדים ולתנאי ההעסקה הטובים יותר במעונות הללו.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top