Monthly Archives: ספטמבר 2013

חדשות ואירועים

מחקר חדש וכנס בנושא תאגידי המים והביוב בישראל בשנת 2001 נחקק חוק תאגידי מים וביוב ששינה את המבנה המוסדי של משק המים – במקום המחלקות העירוניות הוקמו תאגידי מים וביוב והוקמה רשות רגולטורית עצמאית, רשות המים. ביום שני ה-20.11.17 נערך במכון ון ליר כנס שבו הוצג מחקר חדש של מרכז חזן, בשיתוף מפעל הפיס, על השפעת הרגולציה של תאגידי המים והביוב. לצפייה בתכנית הכנס 20.11.17 – כתבה עם ד”ר אייל טבת בעקבות המחקר על תאגידי המים, כלכליסט 27.11.17 – תאגידי המים – הניחו לפוליטיקה, מאמר בעקבות הכנס על תאגידי המים, הארץ  
שולחן עגול בנושא “תוכנית מעגלי תעסוקה: החלופה הציבורית הראויה לתוכנית ויסקונסין?” סוגיית החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק העבודה מעסיקה את מקבלי ההחלטות זה שנים. בשנים האחרונות יזם שירות התעסוקה תוכנית ששמה מעגלי תעסוקה, שבה ביקש להטמיע את הלקחים העיקריים מתוכנית ויסקונסין. ביום 16.11.17 נערך במכון ון-ליר שולחן עגול שדן בשאלה כיצד באים לידי ביטוי בתוכנית החדשה הלקחים שנלמדו מהפרטות של שירותים חברתיים. לצפייה בתכנית הכנס נייר עבודה: תוכנית מעגלי תעסוקה כחלופה לויסקונסין, 2017  למאמר של רמי אדוט בנושא, דה מרקר 8.11.17
קו ערך חדש: החטיבה להתיישבות

 בג”ץ אישר לאחרונה את חוקיותו של החוק להסדרת מעמד החטיבה להתיישבות תוך שהוא קובע כי החטיבה היא גוף דו-מהותי וכי אסור לה להפלות את האוכלוסיה הערבית. בכך אישר למעשה בג”ץ הפרטה מסוג מיוחד שבו המדינה מעבירה סמכויות ביצוע שלטוניות לגוף חיצוני ומממנת אותו מימון מלא.

להרחבה ראו הערך על החטיבה להתיישבות
ערך חדש: הפרטת הכשרות

 האם השגחת כשרות היא מתפקידיה של המדינה? האם העברת סמכויות כלשהן בתחום זה מידי המדינה לגורמים פרטיים נופלת תחת ההגדרה של “הפרטה”? ערך חדש מנסה לעשות סדר. 

למאמר של ד”ר עופר סיטבון בנושא, כלכליסט 17.11.17
להרחבה ראו הערך על הפרטת הכשרות
Scroll To Top