Monthly Archives: דצמבר 2014

הפרטות והלאמות: סיכום ביניים (אוקטובר 2014)

שנת 2014 מסתמנת כשנה מורכבת, ככל שהדברים אמורים בבחינת ההפרטות וההלאמות בישראל. מצד אחד, לא נראתה, במהלך השנה, מגמה של העמקה משמעותית של מהלכי ההפרטה לתחומים חדשים. במקרים מסוימים, ובהם המקרה של הברזיות בעיר תל-אביב, אף היתה נסיגה לאחור, ונטילה חזרה של התפעול של המיזם בידי הרשות, אולי אף בשל מחאה ציבורית שנשמעה בנושא. במקביל, דוח ועדת גרמן לרפואה הציבורית המליץ שלא להרחיב את האפשרות להעניק שירותי רפואה פרטיים קראו עוד

Scroll To Top